Contract offer

Публічний договір (оферта) про виконання робіт по створенню веб-сайтів
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МОРАС ДІДЖІТАЛ» (надалі - Виконавець) в особі Директора Мотики Тараса Юрійовича пропонує користувачам мережі інтернет (фізична особа з повною цивільною дієздатністю) укласти договір про виконання робіт по створенню веб-сайтів. Погоджуючись з цією офертою, Ви укладаєте з ТОВ «МОРАС ДІДЖІТАЛ» Договір, що визначає права, обов’язки та гарантії сторін. Договір вважається укладеним з моменту, коли Користувач приймає його умови. Прийняттям умов (укладенням Договору) вважається факт здійснення Користувачем оплати або частини оплати за рахунком, що виставляється Виконавцем на ім’я Замовника після узгодження Замовлення (Технічного завдавання – надалі ТЗ, вартості робіт). У разі незгоди Користувача із будь-яким із положень цього Договору Користувач має право відмовитись від його укладання. Виконавець: «МОРАС ДІДЖІТАЛ» та Замовник, що звернувся у встановленому цим договором порядку до Виконавця, для отримання послуг, і оплатив роботи або частину робіт, керуючись ст. 634, 641-646 Цивільного кодексу України (далі - Користувач), уклали цей договір (далі — Договір) про таке:
 1. Основні поняття та визначення
  • Електронне замовлення (надалі також Замовлення) – електронне повідомлення, надіслане з електронної адреси Виконавця на електронну адресу Замовника та затверджене Замовником, що містить Технічне завдання, строк виконання робіт, порядок та строк оплати робіт.
  • Електронна адреса Виконавця – office@moras.digital
  • Електронна адреса Замовника – електронна адреса вказана Замовником у відповідній електронній формі на Сайті для отримання зворотного зв’язку/електронна адреса з якої Замовник написав Виконавцю з метою укладення Договору та затвердив електронне Замовлення.
  • Сайт - сукупність веб-сторінок, доступ до яких здійснюється із використанням доменного імені (адреси): moras.digital
 2. Предмет договору
  1. Виконавець зобов'язується у відповідності до умов даного Договору та погоджених в Замовленні, що є невід’ємною частиною цього Договору виконати роботи зі створення одного або декількох веб-сайтів (далі – роботи), а Замовник зобов'язується прийняти ці роботи та оплатити їх Виконавцю відповідно до умов цього Договору та Замовлення.
  2. Усі додаткові роботи/послуги, не передбачені даним Договором та не узгоджені сторонами в Замовленні, мають бути оформлені відповідними електронними листами (додатковими Замовленнями) та здійснюються Виконавцем за окрему оплату.
  3. Замовник зобов’язується прийняти роботу Виконавця і провести оплату згідно з умовами даного Договору та Замовлень.
  4. Сторони узгодили, що належним виконанням робіт за цим Договором, буде передача Виконавцем Замовнику на його електронну адресу зверстаних сторінок одного або декількох веб-сайтів (що означає передачу веб-сайтів), відповідно до технічних завдань та в строки, які узгоджені в Замовленні до цього Договору.
  5. На виконання умов Договору Виконавець має право, без додаткового узгодження з Замовником, залучати третіх осіб, залишаючись відповідальним перед Замовником за умови та порядок роботи таких осіб. При цьому не вважатиметься розкриття таким третім сторонам конфіденційної інформації Виконавцем про Замовника та/або про продукцію Замовника, в об’ємі, необхідному для належного виконання цього Договору.
 3. Порядок оформлення замовлення
  1. Для оформлення Замовлення необхідно звернутись до Виконавця одним із зазначених способів:
   • зателефонувати за номером телефону, що вказаний на Сайті;
   • заповнити електронну форму оформлення замовлення на Сайті, вказавши електронну адресу Замовника для зворотного зв’язку;
   • написати на Електронну адресу Виконавця, що вказана на Сайті.
  2. Після узгодження Технічного завдання, строків виконання робіт, вартості та порядку розрахунків та затвердження Замовником таких умов Замовлення вважається узгодженим та прийнятим.
  3. Під «затвердженням» в розумінні цього Договору Сторони узгодили будь-яке формулювання, яке визначає чітку, конкретну волю Сторони – Замовника (в тому числі але не обмежуючись «Згоден», «Затверджую», «Согласен», «Утверждаю», “Agree”, “Approved”, “OK”), що надходить з Електронної адреси Замовника.
  4. Виконавець має право запросити у Замовника дані, необхідні для укладення Договору та виставлення рахунку, а також документи, що підтверджують надані дані.
  5. Після затвердження Замовлення та отримання усіх необхідних реквізитів Виконавець надсилає на електронну адресу Замовника рахунок на оплату.
 4. Права та обов’язки сторін
  1. Замовник зобов’язується:
   • затверджувати Замовлення до даного Договору;
   • повідомити про себе інформацію, необхідну для укладення Договору;
   • своєчасно надавати Виконавцю усю інформацію, що необхідна для виконання робіт за Договором, в тому числі інформаційні матеріали (графічну та текстову інформацію в електронному вигляді) для внесення їх в дизайн веб-сайтів та/або розміщення їх на Сайті та затвердити фінальний варіант наповнення та Дизайну веб-сайтів;
   • затверджувати отримані варіанти верстки сторінок веб-сайтів;
   • при цьому, відповідь про затвердження або відхилення (з переліком необхідних доробок у випадку необхідності) будь-яких матеріалів направляється Виконавцю протягом 5 робочих днів з моменту отримання уповноваженою особою Замовника цих матеріалів на затвердження;
   • після затвердження уповноваженою особою Замовника матеріалів внесення будь-яких змін та доповнень до них вважається додатковими роботами та виконується за окрему оплату;
   • інформувати Виконавця про будь-які зміни у планах своєї діяльності, що можуть вплинути на характер та строки виконання робіт за даним Договором;
   • здійснити оплату виконаних Виконавцем робіт у відповідності до даного Договору та Замовлень.
  2. Замовник має право:
   • на отримання якісних результатів робіт від Виконавця;
   • вносити коректування в надані Виконавцем матеріали не більше 2-х разів, всі інші коректування/зауваження повинні бути оплачені додатково.
  3. Виконавець зобов’язується:
   • своєчасно та якісно виконувати роботи, передбачені цим Договором та Замовленням;
   • узгоджувати з Замовником Замовлення;
   • здійснювати розробку веб-сайтів, згідно з затвердженим Замовленням;
   • використовувати надані Замовником графічні та інформаційні матеріали, а також їхні елементи тільки для створення веб-сайтів Замовника.
   • передати відповідні зверстані сторінки веб-сайтів Замовнику в строки обумовлені Замовленням до Договору.
  4. Виконавець має право:
   • на своєчасну оплату від Замовника згідно з умовами даного Договору.
   • відмовитись вносити коректування в належним чином затверджене Сторонами Замовлення, окрім як за додаткову плату. В такому випадку всі додаткові коректування/зауваження та вартість робіт повинні бути належним чином узгоджені сторонами.
   • відтермінувати кінцеву дату виконання робіт за Замовленнями до цього Договору та даним Договором у випадку затримки Замовником виконання своїх зобов’язань щодо надання або затвердження будь-яких матеріалів на відповідну кількість днів затримки. При цьому, у цьому випадку – зобов’язання Замовника щодо оплати робіт мають бути виконані у визначений цим Договором та Замовленням строк.
   • розірвати договір в односторонньому порядку у випадку, якщо Замовник не виконує своїх зобов’язань за цим Договором протягом 15 календарних днів. У цьому випадку, сплачені кошти за цим Договором не повертаються.
  5. Після затвердження Замовлення та отримання усіх необхідних реквізитів Виконавець надсилає на електронну адресу Замовника рахунок на оплату.
 5. Фінансові умови та порядок оплати
  1. Сторони узгодили, що фінальна ціна Договору, буде складати загальну ціну всіх робіт/послуг, які будуть виконані/надані, згідно Замовлень і не вимагає підписання будь-яких додаткових документів.
  2. З вартістю послуг можна ознайомитись на відповідній сторінці Сайту але остаточна вартість Замовлення встановлюється в самому Замовленні.
  3. Оплата за даним Договором здійснюється Замовником в порядку, узгодженому Сторонами у відповідних Замовленнях.
  4. Сторони узгодили, що у випадку необґрунтованої відмови у затверджені будь-яких матеріалів або результатів робіт або не затвердження їх в строки, що вказані в розділі 4 цього Договору, оплата має бути здійснена у сумі та у строки, як це передбачено умовами Замовлення незалежно від факту затвердження або незатвердження таких матеріалів.
  5. Сторони узгодили, що вартість робіт Виконавця, зазначена в п.5.1. Договору включає винагороду Виконавця за передачу прав інтелектуальної власності на умовах та в строки, зазначені в цьому Договорі.
 6. Гарантії сторін. Порядок приймання-передачі робіт
  1. Замовник гарантує Виконавцю правомірність інформації і рекламних матеріалів (товарних знаків, назв, інше) наданих Виконавцю в рамках даного Договору та той факт, що Замовник володіє всіма правами інтелектуальної власності на будь-які об’єкти інтелектуальної власності, які передає Виконавцю для виконання робіт за цим Договором.
  2. Факт належного виконання робіт Виконавцем відповідно до умов Договору підтверджується Рахунком-Актом (далі - Акт) наданих послуг, який надається Користувачу виключно за його вимогою.
  3. Вимога оформлюється у вигляді заявки в довільній формі до Виконавця (на електронну адресу Виконавця) з вказанням реквізитів Замовника та повідомленням додаткової інформації, що може запросити Виконавець для оформлення та надсилання такого Акту.
  4. Виконавець надсилає Акт рекомендованим листом на вказану Замовником адресу протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з дати отримання належно складеної заявки та всієї необхідної додаткової інформації. До даного строку не включається строк надання поштових послуг. Поштові послуги оплачуються Замовником.
 7. Права інтелектуальної властності
  1. Відповідно до даного Договору, Виконавець передає Замовнику всі виключні майнові авторські права на веб-сайти а також на інші об'єкти інтелектуальної власності, створені Виконавцем за даним Договором та Замовленням (далі – «Об'єкти»), а саме виключне право на використання Об’єктів та виключне право на дозвіл або заборону будь-якого використання, розпорядження та переробку Об’єктів без обмеження за часом і територією використання, якщо інше не буде обумовлено у відповідному Замовленні.
  2. Усі виключні майнові авторські права на Об'єкти в повному обсязі переходять від Виконавця до Замовника з моменту оплати виконаних робіт в повному обсязі. При цьому Сторони підтверджують, що підписання додаткового договору на передачу Замовникові викладених в даному розділі прав, не потрібне.
  3. Виключні майнові авторські права на Об'єкти, які переходять від Виконавця до Замовника, зокрема, включають, але не обмежуються:
   • виключні права на використання Об'єктів в цілому і частково в будь-якій формі і будь-яким способом (здійснювати обнародування і повторне обнародування, відтворення і повторне відтворення, переробки і адаптації, переклади і інші зміни, публічну демонстрацію і показ, представлення на публіку так, щоб будь-який користувач Інтернет мав доступ до об'єктів у будь-який час по власному вибору, здача в майновий найм і (або) комерційний прокат шляхом першого продажу і відчуження іншим способом оригіналу або екземплярів об'єктів; експорт, імпорт копій об'єктів; вільний продаж копій об'єктів у будь-якому вигляді; вільний вибір місця і часу продажу копій об'єктів; рекламу об'єктів; використання Об'єктів в цілому або частково з метою реклами товарів і робіт Замовника і третіх осіб і ін.) протягом необмеженого періоду часу і без обмеження по території.
   • виключні права дозволяти або забороняти використання Об'єктів іншими особами.
   • інші майнові права інтелектуальної власності на Об'єкти.
  4. Права інтелектуальної власності на об’єкти, що передаються Замовником, належать Замовнику і не передаються Виконавцем і щодо них Виконавець не дає жодних гарантій та не несе жодної відповідальності.
 8. Конфіденційність
  1. Конфіденційною інформацією за цим Договором є: плани з розробки нової продукції, розширення діяльності, внутрішня фінансова інформація; керівництво з виробничого процесу чи інструкції з експлуатації; формули; креслення; керівництва з проведення політики компанії та внутрішнього розпорядку; списки клієнтів, вимоги чи умови проведення торгових операцій; внутрішні службові записки; друковані носії комп’ютерної інформації; зразки продукції, обладнання та апаратури, характеристики чи специфікації; методи проведення випробувань в письмовій формі; брошури, технічні проспекти чи рекламні копії до моменту їх публікації.
  2. Для здійснення ділових відносин та проведення переговорів між Сторонами обидві Сторони зобов’язуються суворо зберігати конфіденційність та не розголошувати третім особам будь-яку інформацію, отриману будь-яким чином, в тому числі, в результаті відвідування виробничих приміщень іншої Сторони, без прямої попередньої письмової згоди іншої Сторони. Сторони також зобов’язуються використовувати інформацію виключно для виконання договірних зобов’язань.
 9. Відповідальність сторін
  1. Сторони несуть відповідальність за порушення положень даного Договору відповідно до чинного законодавства України.
  2. Сторони узгодили, що Виконавець може розміщувати створений Сайт у своєму портфоліо у себе на сайті або на інших ресурсах.
 10. Форс-мажор
  1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно було викликане обставинами непереборної сили (форс-мажор), які не могли бути передбачені жодною зі Сторін.
  2. У випадку якщо обставини непереборної сили (форс-мажор) будуть діяти більше одного місяця, кожна зі Сторін може розірвати даний Договір, повідомивши про це іншу сторону шляхом надсилання електронного повідомлення на електронну пошту іншої Сторони не пізніше, ніж за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання Договору. У цьому випадку оплачується тільки фактично виконаний обсяг робіт.
  3. Обставинами непереборної сили є надзвичайні події, а саме: війна або воєнні дії, епідемії, пожежі, природні катастрофи, аварії в мережах енергопостачання, зміни в чинному законодавстві, що можуть перешкодити виконанню зобов'язань за цим Договором або вплинути на зміну розцінок і порядку виконання робіт, а також всі інші події, що можуть бути визнані судом як обставини нездоланної сили.
  4. Сторона, для якої стало неможливим виконання даного Договору в силу настання обставин непереборної сили (форс-мажору), зобов'язана сповістити іншу сторону про це не пізніше 10 (десяти) календарних днів з моменту настання таких обставин. Несвоєчасне повідомлення про настання обставин непереборної сили (форс-мажору) позбавляє можливості відповідну Сторону посилатись на них.
  5. Настання обставин непереборної сили (форс-мажор) підтверджується документом, видаваним відповідним уповноваженим органом.
 11. Вирішення суперечок
  1. Сторони зобов‘язуються прикласти всіх зусиль для того, щоб спірні питання по виконанню або тлумаченню цього Договору і Замовлення вирішувалися шляхом переговорів.
  2. У випадку якщо сторони не зможуть прийти до згоди, будь-яка суперечка, яка виникла з цього Договору або у зв'язку з ним, підлягає передачі на розгляд суду відповідно до законодавства України.
 12. Заключні положення
  1. До даної Угоди і відносин між Виконавцем та Користувачем застосовується законодавство України. Відносини, що не врегульовані цим Договором регулюються чинним законодавством України.
  2. У разі якщо будь-яка з умов або положень Договору буде визнана будь-яким судом або органом адміністративної влади компетентної юрисдикції недійсним, це не вплине на дійсність або можливість виконання будь-яких інших положень або умов Договору, які залишаються повністю дійсними, якщо інше не передбачено законодавством України.
  3. Цей Договір укладений українською мовою, не вимагає двостороннього підписання і дійсний для Сторін в електронному вигляді.

Last works

DV PRIDE

DV PRIDE

Site "turnkey"
MDExchanger

MDExchanger

Web design / Development
Start Bud

Start Bud

Site "turnkey"
Star Tour

Star Tour

Site "turnkey"
Kiskin House

Kiskin House

Site "turnkey"
Ск-Уют

Ск-Уют

Site "turnkey"